1ste opvolging asbestproblematiek 24/11 (11u)

Beste ouders,

Nu de school weer open is volgt een volgende reeks informatie van 2de orde.
Ongetwijfeld heeft u vele vragen over het asbestincident.

Wat is er precies gebeurd? Is mijn kind mogelijks in contact gekomen met de vervuilde zone?

Een onder-, onderaannemer van de hoofdaannemer heeft dit weekend op niet oordeelkundige wijze asbestleien verwijderd van ons oude daken. Daardoor zijn gebonden asbestleien gebroken en zijn er vezels vrijgekomen op de oude kleuterspeelplaats, dit gebeurde op de afgezette zone waar geen kinderen konden komen.

Op maandagochtend hebben medewerkers van de aannemer dit gezien en hebben die afgezette zone vergroot en dus de speelplaats kleiner gemaakt waardoor de vuile zone nog verkleind werd.

De kinderen hebben dus heel dicht tegen, maar nooit echt in de vervuilde zone gespeeld. Aangezien het regende en alle luchtmetingen (van een onafhankelijk labo) negatief zijn gebleken gaat onze arbeidsgeneesheer er dan ook van uit dat niemand asbest heeft ingeademd op die dag omdat de asbestvezels zich dus via de lucht niet hebben kunnen verspreiden.
Wat wel kon gebeuren is dat indien er toch contact zou zijn geweest er vezels aan de schoenen zijn blijven kleven en zijn losgekomen op de mat en in de gang en misschien zelfs in de klas of bij u thuis. Echter zijn er vrijwel onmiddellijk metingen gebeurd waaruit bleek dat er geen vezels gevonden zijn in de inkomhal vlak bij de vervuilde zone.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn de gangen daarna met nat gereinigd door een firma. Op dinsdag beval de burgemeester 41 extra veegtesten (op de vloeren, op de bankjes, op venstertabletten, etc.) om zeker te zijn dat er geen asbest was binnengekomen. Van al die metingen binnen bleek slechts 1 staal positief, dit was in de gang in blok B, vlak voor de deur van meester Jeffrey. Een poetsfirma is dezelfde avond (woensdagavond) nog gekomen en daarna werden opnieuw stalen genomen.
Door het feit dat de gebouwen amper tot niet vervuild waren met asbest kan men dus aannemen dat het aantal kinderen dat effectief in contact gekomen is met asbest aan de schoenen heel beperkt tot nihil moet zijn geweest.

Hoe gebeuren die metingen?

1. Luchtmetingen: luchtmetingen worden opgenomen met een toestel dat de asbestwaarde in de lucht meet. Deze metingen gebeuren vooral in de directe omgeving van de vervuilde zone. Indien die negatief zijn heeft het geen zin om verder te meten. Men houdt hier ook rekening met de windrichting.

2. Veegstalen: men veegt met een stukje stevige tape (ongeveer 10cm) al het vuil op in een bepaalde zone, in eerste instantie in de zones met hoog risico (bijvoorbeeld de inkommat dichtst bij de vervuilde zone). Dit vuil wordt dan in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De veegstalen worden genomen in een perimeter die steeds groter wordt naarmate asbest blijft voorkomen in de stalen. Bij ons was dit snel negatief maar op bevel van de burgemeester werden nog eens 41 extra veegstalen genomen om zeker te zijn.

Welke zone is er precies vervuild?

Het betreft een zone van ongeveer 3 à 4 meter rondom de oude kleuterschool. Een zone van een 6-tal meter op de speelplaats was sowieso al afgezet (ook tijdens het incident).
Uit veiligheidsoverwegingen hebben we nu alle buitenruimtes tussen de nieuwe kleuterschool en de lagere school afgesloten.

Hoe groot is de kans dat mijn kind asbestvezels heeft ingeademd?

De arbeidsgeneesheer schat in dat het vrijwel onmogelijk moet zijn geweest dat iemand asbest heeft ingeademd; dit omwille van de weersomstandigheden (motregen) en de luchtmetingen die allen negatief bleken te zijn.

Wat indien mijn kind toch in aanraking kwam met asbest?

We hebben een deskundige uitleg gevraagd, van zodra we die ontvangen publiceren we die in een volgende update.
Deze informatie vonden we alvast op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij: https://www.ovam.be/asbest-en-uw-gezondheid

Wenst u medische opvolging van uw kind?

U kunt dit voorval laten noteren bij een volgend bezoek aan uw huisarts die dat dan zal opnemen in het dossier van het kind. Volgens we hebben vernomen heeft een medische controle geen zin, maar we komen hierop terug in een volgende update.

Waren de maatregelen overdreven?

Misschien wel, misschien niet, wij zijn zelf geen experts, dus we hebben van zodra we wisten dat het effectief om asbest ging de nodige maatregelen genomen en dit direct gecommuniceerd met de ouders.

Was de aannemer niet op de hoogte dat de leien asbesthoudend waren?

De gemeente is verplicht om over een asbestinventaris te beschikken. Deze was ook reeds van bij de aanbesteding onderdeel van het lastenboek en dus in het bezit van de aannemer, de aannemer betwist dit niet. De leien waren gekend als asbesthoudend in de inventaris.

Hoe komt het dat de school pas in de namiddag heeft gereageerd?

Na een klacht en tussenkomst door de politie rond 14u informeerde de directeur zich bij de aannemer, die op dat moment voor het eerst de school heeft ingelicht over de asbesthoudende leien.

Is er een gerechtelijk onderzoek?

Ja, het parket was reeds met een expert aanwezig alsook de FOD Waso.

Kan ik een schadeclaim bekomen?

De gemeente heeft haar opdrachtnemer in gebreke gesteld. Bovendien is er ook een gerechtsdeskundige aangesteld door de rechtbank. De gemeente zal via deze kanalen trachten de opgelopen schade vergoed te krijgen. Zo u schade geleden heeft die aantoonbaar is (zowel naar omvang als naar oorzakelijk verband) kan u ons deze ter kennis brengen. De gemeente zal dan trachten ook uw schade vergoed te krijgen. De gemeente kan hierover evenwel geen garanties bieden. Wie een dossier wil indienen kan contact opnemen met Mieke Van den Berghe via mieke.vandenberghe@moerbeke.be

Hoe wordt de situatie nu verder opgevolgd?

Er werkt sinds gisterenmiddag een gespecialiseerde firma om alles verder op te ruimen. Zij voeren constant luchtmetingen uit, tussendoor wensen wij dat er ook nog veegstalen genomen worden op onze site.

Wanneer is er terug interne connectie mogelijk tussen de 3 schooldelen (refter & L6 – lager – kleuter)?
Wij hopen dat maandag alles is opgeruimd en gecontroleerd zodat ook de buitenruimtes kunnen worden vrijgegeven en we de interne connecties kunnen herstellen. Voor alle zekerheid starten we maandagochtend in de nieuwe turnzaal (lager) en de speelzaal (kleuter).

Kan ik een attest voor het werk verkrijgen voor werkverlet?

Deze attesten liggen voor u klaar op het secretariaat.
Heeft u meer vragen, spring gerust even binnen in mijn kantoor.

Vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Tom Verschraege1ste opvolging asbestproblematiek 24/11 (11u)

Update 23/11/2017 om 10u15

De metingen voor gebouw B zijn eveneens negatief! (is dus positief nieuws)
Alle gebouwen zijn terug toegankelijk.

Speeltijden worden georganiseerd in de binnenruimtes.
De middagpauze zal enkele dagen worden ingekort tot 13u. Uiteraard geen probleem indien uw kind toch wat later naar school zou komen ‘s middags.

Alles verloopt momenteel prima op school!

Tom VerschraegeUpdate 23/11/2017 om 10u15

Update asbestproblematiek 22/11/17 (16u)

Deze namiddag rond 15u liet het labo alvast telefonisch weten dat alle stalen die binnen genomen zijn negatief bevonden zijn met uitzondering van 1 ruimte. Die ruimte wordt vandaag opnieuw schoongemaakt door een firma, waarna het gebouw opnieuw wordt gecontroleerd.
Aangezien de controlemeting vanavond beperkt is, verwachten we tegen morgen 10u ook de laatste resultaten.

Donderdag 23/11/17

De school gaat terug open! Maar…

Er is GEEN INTERNE CONNECTIE mogelijk tussen de kleuterschool en de lagere school.
De kinderen van de lagere school komen via de Drongendreef en verzamelen morgen vanaf 8u00 in de nieuwe turnzaal.
Leerlingen van L4 en L5 mogen tegen 10u30 naar school komen (opvang in de turnzaal is uiteraard voorzien vanaf 8u.
De kleuters verzamelen zoals (ondertussen) gewoonlijk in hun binnenspeelplaats en blijven zolang de werken aan de gang zijn binnen.
De opvang Alles Kids, het busvervoer, de warme maaltijden gaan door zoals gewoonlijk.

Opruimwerken buitenruimtes

Deze werken zijn vandaag reeds gestart door een gespecialiseerde firma.
De resterende asbestdelen op het dak worden gefixeerd en verwijderd en de verontreinigde delen worden schoongemaakt.
De komende dagen en weken worden dagelijks metingen uitgevoerd en volgen we de situatie op de voet.
Indien noodzakelijk zullen we niet aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen en uiteraard blijven wij communiceren via onze website www.vlinderdreef.be
We hopen maandag terug gebruik te kunnen maken van onze speelplaatsen.

De omgeving
De metingen in de omgeving waren allen negatief.

Het nummer van de crisiscel wordt stopgezet, het normale nummer van de school neemt over vanaf morgenvroeg 8u: 09/346 88 34
Graag tot morgen iedereen!

Stijn Deschepper
directeur

grondplan ASBEST probleem-1

Tom VerschraegeUpdate asbestproblematiek 22/11/17 (16u)

Update 21/11 om 20u30

Voorzichtig positief nieuws:

De 3 stalen die gisteren genomen zijn in de gebouwen zijn allen negatief.
Buiten werd wel asbest aangetroffen maar niet in de lucht, hoogstwaarschijnlijk dankzij de regen.

Slechts 3 stalen is een beperkte meting, vandaag werden op bevel van de burgemeester 41 extra stalen genomen, verdeeld over de ganse site, pas als ook die allen negatief zijn kunnen we de school donderdag terug openen of gedeeltelijk openen.

De resultaten kennen we ten vroegste morgenmiddag en ten laatste morgenavond, de communicatie blijven we verder verdelen via updates hier op www.vlinderdreef.be en via Gimme.

Tom VerschraegeUpdate 21/11 om 20u30

Woensdag 22 november

Beste ouders,

Zoals eerder vermeld blijft de school ook morgen preventief gesloten (woensdag 22 november).

Indien mogelijk vragen wij om de leerlingen zelf zoveel mogelijk op te vangen.
Bent u niet in de mogelijkheid om zelf voor opvang te zorgen dan voorziet de school morgen opvang in de nieuwe turnzaal.

Morgen (22 november) wordt er verder gecommuniceerd over de stand van zaken.
Het informatienummer (09 326 9399) sluit vandaag (21/11) om 15u30 en is morgen terug geopend van 9u tot 12u.

Tom VerschraegeWoensdag 22 november

UPDATE

Beste ouders,

DE SLUITING IS EEN PREVENTIEVE MAATREGEL: Momenteel is er geen bewijs van risico, de burgemeester heeft preventief extra metingen gevraagd alvorens de school weer vrij te geven. De luchtmetingen waren alvast negatief (dit is positief nieuws). De luchtkwaliteit wordt de komende dagen verder opgevolgd via metingen door een asbestdeskundige.

Opvang vandaag 21/11:

– Kleuter: worden opgevangen in de speelzaal

– Lager: worden opgevangen in de nieuwe turnzaal en refter

– Naschoolse opvang: gaat vanavond gewoon door in de refter

Vandaag: warm eten gaat door voor de kinderen die nog aanwezig zijn (zal niet aangerekend worden op de factuur).

Woensdag 22/11

GEEN SCHOOL: opvang zal in de loop van de dag worden georganiseerd.

Telefoonnummer crisiscel: 09 326 93 99

Tom VerschraegeUPDATE