Heropstart 2 en 5 juni

Beste ouder,

Volgende week op dinsdag 2 juni (kleuterschool) en vrijdag 5 juni (lagere school) starten we terug volledig op. Alle informatie hierover kan je terugvinden in het document hieronder.

Tom VerschraegeHeropstart 2 en 5 juni

Bericht aan de ouders

Beste ouders,

Eerst en vooral een welgemeende dankjewel voor alle inspanningen die ook u als ouder de afgelopen periode reeds geleverd heeft!

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school.Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen van 4, 5 en  6 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school en leerlingen van 1, 2 en 3 maximaal 2 uur. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

 Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Onderaan zie je hiervoor bij de nuttige links een mogelijke dagindeling. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb. samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

Wat betekent dit voor onze school?  

In de paasvakantie bereiden we met het schoolteam de ‘preteaching’ voor. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

Als we jouw kind op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate hij/zij de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te kunnen geven.

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

 • Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
 • Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders te betrekken. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
 • We voorzien in de fase van de ‘preteaching’ ook communicatiemomenten met de ouders. 
 • Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over bijvoorbeeld geplande livesessies.
 • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
 • Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
 • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.
 • Gimme blijft zoals steeds een belangrijk communicatiekanaal.
 • Voor 1, 2 en 3 zal de planning en de deadline ook steeds op de besloten Facebookpagina komen.
 • Voor 4, 5 en 6 wordt gewerkt met Google Classroom.

Wat kan je als ouder doen?   

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje.  In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

Nuttige informatie

 • Communie en lentefeest: voor de plechtige en de eerste communie zijn er reeds nieuwe data bekend (Vormsel: 26 september – Eerste communie: 10 oktober). Voor het lentefeest is nog geen nieuwe datum gekend. Juf Rita zal hierover verder communiceren met jullie.
 • Het schoolfeest op zaterdag 6 juni zal niet doorgaan.
 • Het ministerie besliste om alle meerdaagse schooluitstappen tot het einde van het schooljaar te schrappen, concreet voor ons betekent dit dat het vijfde leerjaar niet naar Archeon zal gaan en de tweedaagse van het vierde leerjaar ook afgelast is. Wat betreft de daguitstappen zullen de klasleerkrachten hierover met jullie verder communiceren.
 • Net als jullie hopen wij dat we onze leerlingen spoedig terug bij ons op school mogen verwelkomen.

Meer informatie?   

 • Extra informatie voor ouders   

Onderwijs Vlaanderen – Informatie over preteaching van nieuwe leerstof

Vriendelijke groet,

Juf Daisy en het Vlinderdreefteam

Tom VerschraegeBericht aan de ouders

Inschrijvingen nieuwe leerlingen

Beste ouders,

Aangezien we niet weten hoe lang de huidige maatregelen nog stand zullen houden, willen we u graag de kans bieden om voor uw zoon of dochter via de digitale weg een plaats te reserveren op onze school.

Graag ontvingen wij hiervoor van u volgende gegevens via mail (info@vlinderdreef.be):

naam, voornaam, adres, geboortedatum en telefoonnummer(s).

Daarna helpen wij u met veel plezier individueel verder.

Vriendelijke groet,

Daisy Claeys
Directeur GBS De Vlinderdreef
Zwaaikom 1 – 9180 Moerbeke
directie@vlinderdreef.be – 09/346.88.34

Tom VerschraegeInschrijvingen nieuwe leerlingen

Inschrijvingen komende weken

Beste ouders,

Op de website van de school vinden jullie 5 linken (in het rood) naar de  verschillende inschrijvingsformulieren:

 • 3 linken om per week in te schrijven voor de opvang op school.
 • Een link voor de warme maaltijden de komende 3 weken.
 • Een link voor het busvervoer de komende 3 weken.

Wie zich reeds inschreef voor warme maaltijden, dient dit gezien de situatie opnieuw te doen zodat we de correcte aantallen kunnen doorgeven aan de traiteur.

Als u voor week 2 of week 3 nog niet concreet weet hoe het zit voor opvang, kan u deze formulieren gerust later nog invullen. Probeer dit wel tijdig te doen, zodat wij ook onze planning kunnen maken.

Indien er zich nog wijzigingen zouden voordoen nadat u het formulier hebt ingevuld, mag u steeds contact opnemen met onze ICT-coördinator: tom@vlinderdreef.be.

We zullen alles in het werk stellen om de kinderen in kleine groepen op te vangen tijdens deze periode, ook tijdens het middageten.

Nog een kleine rechtzetting i.v.m. de vorige richtlijnen: er zal toezicht zijn op school vanaf 7u55 zoals op een gewone schooldag.

Vriendelijke groet,

Juf Daisy

Tom VerschraegeInschrijvingen komende weken

Update: 13/03/2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Voor de opvang van de kinderen vragen we om indien mogelijk de kinderen thuis te houden.
De opvang op school gaat door volgens de schooluren (van 8u25 tot 15u25). Inschrijven hiervoor is verplicht zodat wij een overzicht hebben welke kinderen wij wanneer kunnen verwachten. U zal hiervoor later vandaag nog een digitaal inschrijvingsformulier ontvangen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om op die momenten warme maaltijden te bestellen. Voorlopig blijft de schoolbus rijden.

De voor- en naschoolse opvang ‘Alles Kids’ blijft ook open. Indien u vragen heeft voor hen, kan u zich steeds tot de verantwoordelijke wenden.
Woensdag 18 maart was een schoolvrije dag, op die dag is er dus ook geen opvang op school maar is Alles Kids zoals gepland open en kunnen de kinderen die ingeschreven zijn daar terecht.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Tijdens deze periode zullen de leerlingen van de lagere school verplichte werkopdrachten krijgen (digitaal of vandaag in de boekentas). De leerkrachten zullen jullie hierover gepast informeren via Gimme. Wij proberen op die manier de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken.

Ook over het rapport en het oudercontact zal later gecommuniceerd worden.

Tenslotte: hou als ouder Gimme de komende weken goed in de gaten, want alle informatie zal via dit kanaal verspreid worden.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Wij zullen als team alles in het werk stellen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen de komende weken.

Voor de komende periode: laat ons zorg dragen voor elkaar!

Vriendelijke groet,

Juf Daisy en het team van De Vlinderdreef

Tom VerschraegeUpdate: 13/03/2020